QA

Dobro došli na stranice Centra za osiguranje kvaliteta Univerziteta u Tuzli

Poštovani,

Odbor za osiguranje kvaliteta formiran je odlukom Senata Univerziteta u Tuzli i predstavljat će stalno radno tijelo sa nadležnostima u provođenju politike osiguranja kvaliteta i realizacije mjera koje donesi Senat. Osnovi okviri za formiranje i funkcionisanje Odbora utemeljeni su Bolonjskom deklaracijom koju je BiH potpisala 2003. godine, Europskim standardima i smijernicama u osiguranju kvaliteta (ENQA standardi) i domaćoj legislativi. Pravni osnov za uspostavu i funkcionisanje mehanizama za osiguranje kvaliteta definisan je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju,  Zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, Standardima i normativima za visoko obrazovanje i nizom odluka Vijeća ministara BiH o usvajanju mjera na provođenju bolonjskih reformi.

Ured za osiguranje kvaliteta na Univerzitetu u Tuzli prvi puta je formiran 2004. godine u okviru Projekta TEMPUS N° UM_JEP-19074-2004 „Jačanje osiguranja kvaliteta na univerzitetima u BiH”, koga je Univerzitet u Tuzli zajednički realizirao u konzorciju javnih univerziteta u BiH sa partnerima Karl-Franzes Univerzitet u Grazu , Svjetski univerzitetski servis Bosne i Hercegovine – SUS BiH , WUS Austria i Univerzitet u Ljubljani.

Usvajanjem Statuta Univerziteta u Tuzli 21.10.2009.godine zvanično je formiran Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju.

Osiguranje kvaliteta predstavlja temeljni preduslov za reformisanje i unaprijeđenje visokog obrazovanja, afirmaciju i prepoznatljivost Univerziteta, jačanje povjerenja društvene i akademske zajednice u našu instituciju, ali i kao neizbježan korak ka integraciji Univerziteta u Tuzli u Europski akademski prostor i generalno provođenje reformi. Mjere koje se provode u okviru osiguranja kvaliteta predstavljaju jedno od pouzdanih sredstava identifikacije dobrih iskustava, ali i oblasti u kojima je potrebno ili poželjno poboljšanje.

Pod pojmom osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju podrazumijevamo procese i aktivnosti kojima se osigurava održavanje kvaliteta visokog obrazovanja u skladu sa definiranim akademskim standardima. Obuhvata procese kao što su: akreditacija, eksterna evaluacija institucije ili programa, samoevaluacija, interna evaluacija, studentska evaluacija, analiza uspješnosti nastave i slično. Akademski standardi opisuju šta je potrebno znati i naučiti, kako i u kojoj fazi studija. Standardi se definiraju kako bi se omogućila kontrola procesa i varijabilnosti, komparativnost i definiranje minimalnog nivoa performansi.

Osnovni cilljevi osiguranja kvaliteta Univerziteta u Tuzli su:

 1. Bolja spremnost za ispunjenje istraživačke i obrazovne funkcije,
 2. Kvalitet kao cilj (rad bez grešaka),
 3. Zadovoljstvo korisnika usluga (studenti i društvena zajednica),
 4. Težnja ka izvrsnosti,
 5. Veća vrijednost za uloženi novac,
 6. Transformacija univerziteta,
 7. Poboljšanje univerziteta,
 8. Kvalitet kao instrument unaprijeđenja efikasnosti.

Osnove politike osiguranja kvaliteta baziraju se na realizaciji narednih zadataka:

 1. Unapređenje sistema odlučivanja radi očuvanja funkcionalnosti integriranog Univerziteta i sprečavanja centraliziranog odlučivanja.
 2. Dostizanje kvalitetnijeg balansa između istraživanja i edukacije.
 3. Adekvatni kadrovski i materijalni resursi, kao i drugi uvjeti za osiguranje kvaliteta u sva tri studijska ciklusa.
 4. Međunarodno učešće u realizaciji politike osiguranja kvaliteta.
 5. Bolja artikulacija između akademskih i administrativnih linija.
 6. Unapređenje infrastrukture.
 7. Unapređenje akademskih performansi nastavnog osoblja.
 8. Trasparentnost, unapređenje i prilagodljivost komunikacije sa studenatima.
 9. Podrška studentima, kvalitetniji uvjeti studiranja, adekvatno opterećnje studenata i učešće u realizaciji mjera politike osiguranja kvaliteta.
 10. Unapređenje nastavnih programa: fokus na mogućnost zapošljavanja, internacionalizaciju i globalizaciju.
 11. Provođenje adekvatnih mjera u skladu sa rezultatima evaluacije, akreditacije ili audita