Odbor za kvalitet

Senat Univerziteta u Tuzli, na sjednici održanoj 05.05.2021. godine, donio je Odluku o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli na period od dvije (2) godine, kao i Odluku o izmjenama Odluke o imenovanju Odbora za upravljanje kvalitetom Univerziteta u Tuzli, u sastavu:

1. Akademija dramskih umjetnosti:

-          Zoran Pavljašević, MA, docent,

-          Emina Goletić, MA, viši asistent,

-          Alen Žiško, saradnik za studentsku scenu,

-          Almir Alić, student.

2. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet:

-          dr.sci. Leila Begić, red. prof.,

-          dr.sci. Adela Jahić, viši asistent,

-          Izen Hajdarević, viši referent za studentska pitanja,

-          Laila Sabljaković, student.

3. Ekonomski fakultet:

-          dr.sci. Amra Gadžo, docent,

-          Hidajet Klapić, MA, viši asistent,

-          Jasmina Delić, viši referent za studentska pitanja,

-          Ahmed Žigić, student.

4. Fakultet elektrotehnike:

-          dr.sci. Nedžmija Demirović, vanr.prof.,

-          Amera Sinanović, asistent,

-          Nihada Kovačević, tehnički sekretar,

-          Kerim Ribo, student.

5. Fakultet za tjelesni odgoj i sport:

-          dr.sci. Eldar Goletić, docent,

-          Emin Mujezinović, asistent,

-          Sabina Mujović, viši referent za studentska pitanja,

-          Emin Salihović, student.

6. Farmaceutski fakultet:

-          dr.sci. Ermina Cilović Kozarević, docent,

-          mr. ph. Amra Džambić, viši asistent,

-          Kanita Perić, viši laborant,

-          Šeila Šabić, student.

7. Filozofski fakultet:

-          dr.sci. Erna Lučić, vanr. prof.,

-          Mirela Karahasanović, MA, viši asistent,

-          Meliha Mandžo, referent za studentska pitanja,

-          Enita Delić, student.

8. Mašinski fakultet:

-          dr. sci. Edis Nasić, docent,

-          Lejla Ramić, MA, viši asistent,

-          Amela Damadžić, viši referent za studentska pitanja,

-          Adnan Smajlović, student.

9. Medicinski fakultet:

-          dr.sci. Melisa Lelić, docent,

-          Emin Grbić, viši asistent,

-          Šeila Stević, viši referent za studentska pitanja,

-          Naida Salković, student.

10. Pravni fakultet:

-          dr.sci. Hamid Mutapčić, vanr. prof.,

-          Maja Iveljić, MA, viši asistent,

-          Almira Mujezinović, viši referent za studentska pitanja,

-          Leila Tagić, student.

11. Prirodno-matematički fakultet:

-          dr.sci. Edin Hadžimustafić, docent,

-          mr.sci. Jasmina Muminović-Huremović, viši asistent,

-          Amira Bajraktarević, viši referent za studentska pitanja,

-          Dženeta Klepić, student.

12. Rudarsko-geološko-građevinski fakultet:

-          dr.sci. Edisa Nukić, vanr. prof.,

-          Nedžad Ribić, MA, viši asistent,

-          Jasenka Mujkić, viši referent za studentska pitanja,

-          Almir Brigić, student.

13. Tehnološki fakultet:

-          dr.sci. Vedran Stuhli, docent,

-          Ervin Karić, MA, viši asistent,

-          Mirela Rehić, bibliotekar,

-          Irma Nakičević, student,