Kategorije » Arhiva novosti

Obavještenje o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave


22.05.2017. godine

Obavještenje o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave


Poštovani studenti,

jedan od vidova Vašeg učešća u kontroli kvaliteta nastave na Vašem fakultetu je i prikupljanje Vašeg mišljenja o radu nastavnika i saradnika na predmetima koje slušate u ovom semestru kroz anketiranje koje će se održati u periodu 22.05. – 26.05.2017. godine.

Ovim putem Vas želimo upoznati sa detaljima ovog iznimno značajnog procesa.

- Cilj ankete je evaluacija kvaliteta izvođenja nastave na nastavnom predmetu u toku semestra.
- Anketa je u potpunosti anonimna.
- Anketiranje provode članovi Odbora za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju.
- U zavisnosti od rezultata anketiranja menadžmenti fakulteta će poduzeti odgovarajuće mjere za unaprjeđenje kvaliteta nastave i po potrebi korektivne mjere.

Molimo studente Univerziteta u Tuzli da učestvuju u ovom anketiranju i da iskreno i slobodno izraze svoj stav po pitanju kvaliteta izvođenja nastave za predmete koje su pohađali u tekućem semestru.

Anketom će biti obuhvaćeni studenti koji su u akademskoj 2016/17. godini prvi put upisani u ljetni semestar određene studijske godine.

Također, ukoliko to ne želi, student nije obavezan dati odgovor na sva ponuđena pitanja.Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju


Posjeta Komisije za eksternu evaluaciju Univerziteta u Tuzli

17.11.2014. godine

Na Univerzitetu u Tuzli 13. i 14. novembra 2014. godine, boravila je Komisija za eksternu evaluaciju, koja je imala za cilj objektivno i nepristrano vrednovanje i reviziju kvalitete i davanje preporuka o institucionalnoj akreditaciji.

Akreditacija visokoškolskih ustanova u BiH provodi se po načelima bolonjskog procesa, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Akreditacija se provodi na osnovu Okvirnog zakona, Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 8/08, 11/09, 12/09, 13/12, 16/13, 7/14 i 8/14) i usklađena je s dokumentom “Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u Evropskom prostoru visokog obrazovanja”.

Ciljevi akreditacije su:
- gradnja evropski prepoznatljivog sistema kvaliteta u visokom obrazovanju koji će omogućiti prepoznavanje Univerziteta u Tuzli unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i mobilnost studenata i nastavnika i prepoznavanje diploma koje ova institucija izdaje,
- gradnja povjerenja i kredibilnost sistema visokog obrazovanja,
- unapređenje kvalitete,
- poticanje Univerziteta na gradnju unutrašnjih sistema osiguranja kvalitete u cilju unapređenja procesa i aktivnosti koje obavlja.

Standardi koji su primjenjeni u akreditaciji utvrđeni su dokumentom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH, a Kriteriji su Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 100/11 i 75/10).

Komisija je bila u sastavu:
Prof.dr. Dejan Bokonjić, predstavnik akademske zajednice u BiH, predsjednik;
Prof.dr. Sedin Kobašlija, predstavnik akademske zajednice u BiH, član;
Prof.dr. Duljko Hasić, predstavnik privrede i prakse, član;
Mrs Maria Elisabeth Weber, međunarodni predstavnik, član;
Tonka Krešić, student, član.

Prvog dana 13.11.2014. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta Komisija za akreditaciju je obavila razgovore sa predstavnicima menadžmenta Univerziteta, timom za kvalitet, predstavnicima studentskih službi, biblioteka, računovodstva, pravne službe, predstavnicima službe za medjunarodnu saradnju, sa predstavnicima menadžmenta fakulteta društevenih i humanističkih nauka, predstavnicima studenata, predstavnicima privrede i tržišta rada, i održala sastanak sa predstavnicima alumni studenata.

Drugog dana 14.11.2014. godine, Komisija za akreditaciju je obavila razgovor sa menadžmentom fakulteta biomedicinskih, tehničkih i prirodnih nauka, zatim je posjetila Filozofski, Tehnološki, Rudarsko-geološko-građevinski, Prirodno-matematički fakultet i Kampus a sve sa ciljem uvida u raspoloživost prostornih kapaciteta, laboratorijske opreme i drugih resursa Univerziteta.

Nakon toga, Komisija za akreditaciju je održala sastanak zatvorenog tipa za članove Komisije na kojem su pripremali završnu procjenu stanja na Univerzitetu. I na kraju posjete, izvršena je prezentacija usmenog izvještaja o institucionalnoj akreditaciji Univerziteta koja je rezultirala preporukom za punu akreditaciju.


Obavještenje o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave


08.05.2015. godine

Poštovani studenti,

Kao i do sada, jedan od vidova Vašeg učešća u kontroli kvaliteta nastave na Vašem fakultetu je i prikupljanje Vašeg mišljenja o radu nastavnika i saradnika na predmetima koje slušate u ovom semestru kroz elektronsko anketiranje koje će se održati u periodu 11.05. – 29.05.2015. godine.

Ovim putem Vas želimo upoznati sa detaljima ovog iznimno značajnog procesa.

- Cilj ankete je evaluacija kvaliteta izvođenja nastave na nastavnom predmetu u toku semestra.
- Anketa je u potpunosti anonimna.
- Anketni upitnik predlaže Odbor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, a usvaja Senat zajedno sa predstavnicima Unije studenata.
- U zavisnosti od rezultata anketiranja menadžmenti fakulteta će poduzeti odgovarajuće mjere za unaprjeđenje kvaliteta nastave i po potrebi korektivne mjere.

Molimo studente Univerziteta u Tuzli da učestvuju u ovom anketiranju i da iskreno i slobodno izraze svoj stav po pitanju kvaliteta izvođenja nastave za predmete koje su pohađali u tekućem semestru.

Anketom će biti obuhvaćeni studenti koji su u akademskoj 2014/15. godini prvi put upisani u ljetni semestar određene studijske godine i isti će na svoj univerzitetski e-mail (ime.prezime@student.imefakulteta.untz.ba) dobiti link sa ugrađenim tokenom za pristup anketi.
Token je 12 –znamenkasti kod koji osigurava da student može popuniti anketu samo jednom. Dozvoljeno je da studenti razmjene tokene sa svojim kolegama ukoliko smatraju potrebnim. Veza između tokena i načinjenih odgovora nije uspostavljena i isključivo služi samo za sprečavanje višestrukog popunjavanja ankete.

Također, ukoliko to ne želi, student nije obavezan dati odgovor na sva ponuđena pitanja. Za eventualne poteškoće u korištenju univerzitetskog e-maila, studenti se mogu obratiti svojoj studentskoj službi za reset šifre i provjeru pristupnih podataka (ime,prezime i matični broj), uz predočenje važećeg indeksa.

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju


Registar studijskih programa Univerziteta u Tuzli

23.09.2013. godine

U okviru TEMPUS projekta “Strateški menadžment visokoobrazovnih institucija zasnovan na integrisanom sistemu osiguranja kvaliteta” („Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System“) – SHEQA, Univerzitet u Tuzli je u saradnji sa 17 partnerskih institucija, među kojima su svi javni univerziteti u BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH te nekoliko ministarstava obrazovanja u BiH i EU partnera, implementirao aplikaciju Registar studijskih programa.

Registar studijskih programa je namijenjen kako studentima i nastavnicima Univerziteta u Tuzli tako i široj društvenoj zajednici, odnosno svim zainteresovanim osobama koje žele dobiti informacije o studijskim programima koji se izučavaju na Univerzitetu u Tuzli. Isti, osim podataka o studijskim programima i nastavnim planovima, sadrži i osnovne podatke o Univerzitetu u Tuzli, fakultetima/Akademiji, kao i o nastavnicima koji učestvuju u nastavnom procesu.

Javnom modulu Registra studijskih programa se može pristupiti putem linka —> RSP .

Baza podataka će se kontinuirano dopunjavati podacima o novim studijskim programima sva tri ciklusa studija te sa detaljima postojećih. Na ovaj način Univerzitet u Tuzli želi da podigne nivo informisanosti javnosti o svom radu te da pomogne i olakša svim zainteresovanima pronalaženje potrebnih informacija.

Kratko uputstvo za korištenje može se preuzeti ovdje —> Uputstvo RSP UnTz>

Prilikom pretraživanja Registra obavezan kriterij je izbor akademske godine koja predstavlja godinu početka primjene nastavnog plana.


Obavještenje o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave

12.12.2014. godine

Poštovani studenti, nastavnici i saradnici!

Pravilnikom o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave Univerziteta u Tuzli uređen je postupak evaluacije izvođenja nastave od strane studenata putem anketiranja istih, koji će se provesti i ovog semestra u periodu 15.12. – 28.12.2014.godine.

Ovim putem Vas želimo upoznati sa nekim osnovnim odredbama vezanim za ovaj iznimno značajan proces.

- Cilj ankete je evaluacija kvaliteta izvođenja nastave na nastavnom predmetu u toku semestra.
- Anketu provode predstavnici odbora za kvalitet za organizacionu jedinicu iz koje su imenovani.
- Anketa se provodi svakog semestra prije završetka nastave, u pravilu u trinaestoj i četrnaestoj sedmici nastave.
- Anketa se provodi na svim fakultetima i na svim predmetima koje studenti pohađaju u toku semestra u kojem se provodi anketa.
- Anketni podaci se mogu koristiti samo na način koji čuva privatnost nastavnika/saradnika i studenata.
- Anketni upitnik predlaže Odbor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju a usvaja Senat.
- Anketa se provodi elektronski ili u štampanoj formi.
- Anketa je anonima i dobrovoljna je.
- U zavisnosti od rezultata anketiranja menadžmenti fakulteta će poduzeti odgovarajuće mjere za unaprjeđenje kvaliteta nastave i po potrebi korektivne mjere.
- O načinu objave Izvještaja odlučuje Rektor na nivou Univerziteta u Tuzli odnosno Dekan na nivou organizacione jedinice.

Molimo studente Univerziteta u Tuzli da učestvuju u ovom anketiranju i da iskreno i slobodno izraze svoj stav po pitanju kvaliteta izvođenja nastave za predmete koje su pohađali u tekućem semestru.

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju


Objavljeni kriteriji za akreditaciju studijskih programa

12.07.2013.godine

U „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“, broj 44/13 objavljena je Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Dopunama navedene Odluke utvrđeni su kriteriji za akreditaciju studijskih programa, te studijskih programa za učenje na daljinu u Bosni i Hercegovini.

Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini možete preuzeti ovdje.


Posjeta monitoring tima TEMPUS projekta SHEQA Univerzitetu u Tuzli

27.06.2013. godine

U okviru redovnog monitoringa realizacije planiranih aktivnosti iz TEMPUS projekta „Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System“ – SHEQA, dana 27.06.2013. godine Univerzitet u Tuzli su posjetili Dr. Norma Ryan, Emeritus Director of Quality, University College Cork, Ireland, Fiona Crozier, Director of Quality, University College Cork, Ireland i Dino Mujkić, regionalni menadžer u BiH, WUS Austria. Ispred Univerziteta u Tuzli goste su primili zaposlenici Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Almir Žigić i Denis Čeke te šef Kabineta Rektora Boris Ćurković.

Predmet posjete je bila provjera trenutnog stanja implementacije i nivoa korištenja nedavno stavljenih u funkciju softverskih aplikacija „Univerzitetski sistem za ključne indikatore performansi – USKPI“ i „Registar studijskih programa – RSP“, koje su istovremeno uvedene na svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Tom prilikom, predstavnici Centra su prezentirali i aktivnosti oko diseminacije dosadašnjih rezultata projekta kao i plan za održivost i buduće aktivnosti po ovim pitanjima.

Postignuti rezultati u okviru projekta te poduzete aktivnosti oko implementacije aplikacija USKPI i RSP su obostrano ocijenjene veoma uspješnim i korisnim za osiguranje kvaliteta rada Univerziteta u Tuzli.

Bazi studijskih programa RSP će biti omogućen i javni pristup, tako da će budućim i sadašnjim studentima, akademskom osoblju, poslodavcima i svim drugim zainteresovanima biti pružena mogućnost da na lak i jednostavan način, na jednom mjestu, dođu do potrebnih informacija o studijskim programima koji se realizuju na Univerzitetu u Tuzli.


Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju održao prezentaciju “Informacioni sistem Univerziteta u Tuzli” u okviru LJUT-a 2013

26.06.2013. godine

Dana 25.06.2013. godine na Univerzitetu u Tuzli u okviru 18. Ljetnog univerziteta održana je prezentacija dijela Informacionog sistema Univerziteta u Tuzli, na kojoj su zaposlenici Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju prezentirali posljednje rezultate rada i napore koji su uloženi u razvoj vlastitog informacionog sistema.
Razvojni tim Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, prezentirao je sljedeće module sistema:

1. “Integrirani raspored nastave”, mr.sc. Denis Čeke, dipl.ing.el.,

2. “Sistem za upravljanje dokumentima Univerziteta u Tuzli”, mr.sc. Amir Hadžimehmedović, dipl.ing.el.,

3. “Sistem za upravljanje ljudskim resursima, HR 1.0″, mr.sc. Nermin Hodžić, dipl.ing.el.,

4. “Univerzitetski sistem za ključne indikatore performansi – USKPI” i “Registar studijskih programa – RSP”, Almir Žigić, dipl.ing.el.

Prve tri aplikacije razvijene su vlastitim kadrovima i bazirane su na tehnologijama otvorenog kôda (Open Source Technologies), dok su aplikacije USKPI i RSP implementirane kroz učešće Centra u TEMPUS projektu “Strateški menadžment visokoobrazovnih institucija zasnovan na integrisanom sistemu osiguranja kvaliteta” („Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System“) – SHEQA, zajedno sa drugim univerzitetima i institucijama iz BiH i EU. Ovom prezentacijom Univerzitet u Tuzli je pokazao jasnu opredijeljenost da konstantno prati razvoj novih tehnologija u oblasti Visokog obrazovanja i da konstantno unaprjeđuje sistem poslovnih procesa kojima se omogućava bolji i kvalitetniji rad ove ustanove. Novi moduli informacionog sistema će dodatno poboljšati kvalitetu studiranja na Univerzitetu u Tuzli kao i rad administrativnog dijela ove ustanove.


Studentska evaluacija kvaliteta izvođenja nastave u ljetnom semestru akademske 2012/13. godine

15.05.2013. godine

U cilju provođenja studentske evaluacije kvaliteta izvođenja nastave u ljetnom semestru akademske 2012/13. godine na Univerzitetu u Tuzli će se u 13. i 14. sedmici nastave izvršiti anketiranje studenata. Anketiranje će obaviti članovi Senatskog Odbora za kvalitet.

Pravilnik o studentskoj evaluaciji izvođenja nastave se može preuzeti ovdje.


Konkurs za stručnjake za akreditaciju VŠU

05.04.2013. godine

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) objavila je konkurs za stručnjake koji daju ocjenu, obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa. Konkurs je raspisan 02.04.2013. godine i ostaje otvoren 30 dana.

Pozivamo akademsko osoblje i studente Univerziteta u Tuzli da se prijave na ovaj konkurs.

Više informacija o konkursu, kao i prijavni obrazac mogu se naći na stranici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta