Kriteriji za akreditaciju

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine izradila je radnu verziju dokumenta koji se odnosi na Kriterije za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Radna verzija dokumenta (V. 2) od 11.06.2010.: Kriteriji za Akreditaciju V.2

Radna verzija dokumenta (V. 1): KriterijiZaAkreditaciju_draft