Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju održao prezentaciju “Informacioni sistem Univerziteta u Tuzli” u okviru LJUT-a 2013

26.06.2013. godine

Dana 25.06.2013. godine na Univerzitetu u Tuzli u okviru 18. Ljetnog univerziteta održana je prezentacija dijela Informacionog sistema Univerziteta u Tuzli, na kojoj su zaposlenici Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju prezentirali posljednje rezultate rada i napore koji su uloženi u razvoj vlastitog informacionog sistema.
Razvojni tim Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, prezentirao je sljedeće module sistema:

1. “Integrirani raspored nastave”, mr.sc. Denis Čeke, dipl.ing.el.,

2. “Sistem za upravljanje dokumentima Univerziteta u Tuzli”, mr.sc. Amir Hadžimehmedović, dipl.ing.el.,

3. “Sistem za upravljanje ljudskim resursima, HR 1.0″, mr.sc. Nermin Hodžić, dipl.ing.el.,

4. “Univerzitetski sistem za ključne indikatore performansi – USKPI” i “Registar studijskih programa – RSP”, Almir Žigić, dipl.ing.el.

Prve tri aplikacije razvijene su vlastitim kadrovima i bazirane su na tehnologijama otvorenog kôda (Open Source Technologies), dok su aplikacije USKPI i RSP implementirane kroz učešće Centra u TEMPUS projektu “Strateški menadžment visokoobrazovnih institucija zasnovan na integrisanom sistemu osiguranja kvaliteta” („Strategic Management of Higher Education Institutions Based on Integrated Quality Assurance System“) – SHEQA, zajedno sa drugim univerzitetima i institucijama iz BiH i EU. Ovom prezentacijom Univerzitet u Tuzli je pokazao jasnu opredijeljenost da konstantno prati razvoj novih tehnologija u oblasti Visokog obrazovanja i da konstantno unaprjeđuje sistem poslovnih procesa kojima se omogućava bolji i kvalitetniji rad ove ustanove. Novi moduli informacionog sistema će dodatno poboljšati kvalitetu studiranja na Univerzitetu u Tuzli kao i rad administrativnog dijela ove ustanove.