Obavještenje o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave

12.12.2014. godine

Poštovani studenti, nastavnici i saradnici!

Pravilnikom o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave Univerziteta u Tuzli uređen je postupak evaluacije izvođenja nastave od strane studenata putem anketiranja istih, koji će se provesti i ovog semestra u periodu 15.12. – 28.12.2014.godine.

Ovim putem Vas želimo upoznati sa nekim osnovnim odredbama vezanim za ovaj iznimno značajan proces.

- Cilj ankete je evaluacija kvaliteta izvođenja nastave na nastavnom predmetu u toku semestra.
- Anketu provode predstavnici odbora za kvalitet za organizacionu jedinicu iz koje su imenovani.
- Anketa se provodi svakog semestra prije završetka nastave, u pravilu u trinaestoj i četrnaestoj sedmici nastave.
- Anketa se provodi na svim fakultetima i na svim predmetima koje studenti pohađaju u toku semestra u kojem se provodi anketa.
- Anketni podaci se mogu koristiti samo na način koji čuva privatnost nastavnika/saradnika i studenata.
- Anketni upitnik predlaže Odbor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju a usvaja Senat.
- Anketa se provodi elektronski ili u štampanoj formi.
- Anketa je anonima i dobrovoljna je.
- U zavisnosti od rezultata anketiranja menadžmenti fakulteta će poduzeti odgovarajuće mjere za unaprjeđenje kvaliteta nastave i po potrebi korektivne mjere.
- O načinu objave Izvještaja odlučuje Rektor na nivou Univerziteta u Tuzli odnosno Dekan na nivou organizacione jedinice.

Molimo studente Univerziteta u Tuzli da učestvuju u ovom anketiranju i da iskreno i slobodno izraze svoj stav po pitanju kvaliteta izvođenja nastave za predmete koje su pohađali u tekućem semestru.

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju