Obavještenje o studentskoj evaluaciji kvaliteta izvođenja nastave


08.05.2015. godine

Poštovani studenti,

Kao i do sada, jedan od vidova Vašeg učešća u kontroli kvaliteta nastave na Vašem fakultetu je i prikupljanje Vašeg mišljenja o radu nastavnika i saradnika na predmetima koje slušate u ovom semestru kroz elektronsko anketiranje koje će se održati u periodu 11.05. – 29.05.2015. godine.

Ovim putem Vas želimo upoznati sa detaljima ovog iznimno značajnog procesa.

- Cilj ankete je evaluacija kvaliteta izvođenja nastave na nastavnom predmetu u toku semestra.
- Anketa je u potpunosti anonimna.
- Anketni upitnik predlaže Odbor za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, a usvaja Senat zajedno sa predstavnicima Unije studenata.
- U zavisnosti od rezultata anketiranja menadžmenti fakulteta će poduzeti odgovarajuće mjere za unaprjeđenje kvaliteta nastave i po potrebi korektivne mjere.

Molimo studente Univerziteta u Tuzli da učestvuju u ovom anketiranju i da iskreno i slobodno izraze svoj stav po pitanju kvaliteta izvođenja nastave za predmete koje su pohađali u tekućem semestru.

Anketom će biti obuhvaćeni studenti koji su u akademskoj 2014/15. godini prvi put upisani u ljetni semestar određene studijske godine i isti će na svoj univerzitetski e-mail (ime.prezime@student.imefakulteta.untz.ba) dobiti link sa ugrađenim tokenom za pristup anketi.
Token je 12 –znamenkasti kod koji osigurava da student može popuniti anketu samo jednom. Dozvoljeno je da studenti razmjene tokene sa svojim kolegama ukoliko smatraju potrebnim. Veza između tokena i načinjenih odgovora nije uspostavljena i isključivo služi samo za sprečavanje višestrukog popunjavanja ankete.

Također, ukoliko to ne želi, student nije obavezan dati odgovor na sva ponuđena pitanja. Za eventualne poteškoće u korištenju univerzitetskog e-maila, studenti se mogu obratiti svojoj studentskoj službi za reset šifre i provjeru pristupnih podataka (ime,prezime i matični broj), uz predočenje važećeg indeksa.

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju