Posjeta Komisije za eksternu evaluaciju Univerziteta u Tuzli

17.11.2014. godine

Na Univerzitetu u Tuzli 13. i 14. novembra 2014. godine, boravila je Komisija za eksternu evaluaciju, koja je imala za cilj objektivno i nepristrano vrednovanje i reviziju kvalitete i davanje preporuka o institucionalnoj akreditaciji.

Akreditacija visokoškolskih ustanova u BiH provodi se po načelima bolonjskog procesa, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Akreditacija se provodi na osnovu Okvirnog zakona, Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 8/08, 11/09, 12/09, 13/12, 16/13, 7/14 i 8/14) i usklađena je s dokumentom “Standardi i smjernice za osiguranje kvalitete u Evropskom prostoru visokog obrazovanja”.

Ciljevi akreditacije su:
- gradnja evropski prepoznatljivog sistema kvaliteta u visokom obrazovanju koji će omogućiti prepoznavanje Univerziteta u Tuzli unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i mobilnost studenata i nastavnika i prepoznavanje diploma koje ova institucija izdaje,
- gradnja povjerenja i kredibilnost sistema visokog obrazovanja,
- unapređenje kvalitete,
- poticanje Univerziteta na gradnju unutrašnjih sistema osiguranja kvalitete u cilju unapređenja procesa i aktivnosti koje obavlja.

Standardi koji su primjenjeni u akreditaciji utvrđeni su dokumentom Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Odluka o normama kojima se određuju minimalni standardi u području visokog obrazovanja u BiH, a Kriteriji su Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 100/11 i 75/10).

Komisija je bila u sastavu:
Prof.dr. Dejan Bokonjić, predstavnik akademske zajednice u BiH, predsjednik;
Prof.dr. Sedin Kobašlija, predstavnik akademske zajednice u BiH, član;
Prof.dr. Duljko Hasić, predstavnik privrede i prakse, član;
Mrs Maria Elisabeth Weber, međunarodni predstavnik, član;
Tonka Krešić, student, član.

Prvog dana 13.11.2014. godine, u prostorijama Rektorata Univerziteta Komisija za akreditaciju je obavila razgovore sa predstavnicima menadžmenta Univerziteta, timom za kvalitet, predstavnicima studentskih službi, biblioteka, računovodstva, pravne službe, predstavnicima službe za medjunarodnu saradnju, sa predstavnicima menadžmenta fakulteta društevenih i humanističkih nauka, predstavnicima studenata, predstavnicima privrede i tržišta rada, i održala sastanak sa predstavnicima alumni studenata.

Drugog dana 14.11.2014. godine, Komisija za akreditaciju je obavila razgovor sa menadžmentom fakulteta biomedicinskih, tehničkih i prirodnih nauka, zatim je posjetila Filozofski, Tehnološki, Rudarsko-geološko-građevinski, Prirodno-matematički fakultet i Kampus a sve sa ciljem uvida u raspoloživost prostornih kapaciteta, laboratorijske opreme i drugih resursa Univerziteta.

Nakon toga, Komisija za akreditaciju je održala sastanak zatvorenog tipa za članove Komisije na kojem su pripremali završnu procjenu stanja na Univerzitetu. I na kraju posjete, izvršena je prezentacija usmenog izvještaja o institucionalnoj akreditaciji Univerziteta koja je rezultirala preporukom za punu akreditaciju.